Ученици от пет училища от община Каварна участват във Фестивал на изкуствата, знанията и спорта

Каварна. Проведе се Фестивал на изкуствата, занаятите и спорта „Цветна дъга“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Каварна. Ученици от 5 училища в община Каварна: СУ „Стефан Караджа“,  ОУ „Йордан Йовков“, НУ „Братя Миладинови“ – гр. Каварна, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Белгун и НУ „Христо Ботев“, с. Септемврийци взеха участие в програмата на  фестивала с песни, танци, стихотворения, спортни срещи. Отбори по различни видове спорт проведоха спортни срещи, а участниците и гостите споделиха емоциите на любими детски игри.  Съпътстващи междуучилищни изяви на фестивала са пътуваща изложба „Моят свят“ с детски рисунки, творби на приложните изкуства и занаяти, Интерактивна детска книга „Живи традиции“ с драматизации и илюстрации по фолклорни мотиви (предания, приказки и легенди).

Междуучилищната изява се организира за втори пореден път в границите на проект по Договор №BG05M2OP001-3.2015-002-0363 „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“.

Проектът се изпълнява по схемата за безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.2015-002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетна ос: 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014 -2020). Бенефициент на проекта е Сдружение „Център за образование, култура и екология 21“. Партньори в проекта са: Община Каварна, СУ „Стефан Караджа“, ОУ „Йордан Йовков“, ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Каварна, ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ с. Белгун, НУ“Христо Ботев“, с. Септемврийци.

Дейностите  в проекта предлагат образователни услуги и ресурси за: допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин език; извънкласни занимания за съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците в мултикултурна образователна среда; работа с родителите за разясняване ползите от образователната и социалната интеграция.

Дейностите в проекта и междуучилищните изяви допринасят за развиване на социалните умения на учениците за интегриране в мултикултурна среда; изграждане на мотивация за участие в мерки за образователна интеграция чрез опознаване на културното многообразие; повишаване качеството на образователния процес в условията на интегрирана мултикултурна среда.

Проектът е с продължителност 20 месеца –01 март 2017 до 01 ноември 2018 г.